Metodické námety

 
 
 

Bezplatná linka

0800 140 006

 
 

Napíšte nám

info@hravaskolka.sk

 
 
 
Úvod > Metodické námety
 

Metodické námety

Vážení učitelia materských škôl. Vydavateľstvo Taktik Vám okrem didaktických pomôcok
ponúka aj metodické námety na ich využitie pri plnení povinných vzdelávacích štandardov
s akcentom na výkonové štandardy, uvedené v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe pre
predprimárne vzdelávanie v materských školách.


Metodický materiál vypracovali odborníčky na predškolské vzdelávanie prehľadným spôsobom,
ktorý poskytne praktickú pomoc pri realizácii výkonových štandardov vzdelávacích oblastí. Vzhľadom na
skutočnosť, že ŠVP ako záväzný dokument odporúča cca 30 cielených vzdelávacích aktivít dopoludnia
v priebehu jedného mesiaca, určite bude pre Vás ako praktických pedagógov prijateľné, že sme
v jednotlivých častiach tohto materiálu okrem výkonových štandardov preferovanej vzdelávacej oblasti
uviedli výkonové štandardy z ďalších vzdelávacích oblastí, ktoré je možné v rámci jednej aktivity plniť.
Nakoniec, aj v ŠVP sa konkrétne uvádza: „Vzdelávacie oblasti sú navzájom prestupné a ciele jednej
z nich možno dosahovať aj pri realizácii obsahu z iných vzdelávacích oblasti. Na úrovni plánovania
obsahu vzdelávania je možné vzájomné prelínanie vzdelávacích oblastí, či dokonca ich integrácia.“ (str.
8, ŠVP, 2015).


Metodický materiál je spracovaný podľa prehľadnej šablóny, ktorá obsahuje:

 

 • Názov a stručný popis didaktickej pomôcky.
 • Celkový počet oblastí a výkonových štandardov, ktoré didaktická
 • pomôcka pomáha plniť.
 • Konkrétne oblasti, podoblasti a výkonové štandardy, ktoré didaktická
 • pomôcka pomáha plniť.
 • Úlohy, ktoré plnia deti, sú transformované výkonové štandardy
 • vo vlastnom výkone detí.
 • Návrh aktivity/aktivít, ktorými sa plnia niektoré uvedené výkonové
 • štandardy. Ktoré konkrétne to sú, uvádzajú čísla výkonových
 • štandardov. Každá aktivita je spracovaná metodológiou Motivácia/
 • Expozícia/Fixácia.
 • V poznámke sú uvedené dôležité pripomienky, resp. usmernenia.

K metodickému využitiu didaktických pomôcok sú uvedené aktivity vo forme návrhu iba k niektorým
uvedeným výkonovým štandardom. Dôvodom je ponechanie dostatočného priestoru k vlastnej tvorivej
aktivite učiteľky. Rovnako učiteľka z časti „Deti plnia“ vyberá, resp. prispôsobuje obtiažnosť na základe
úrovne detí. Predložené výkonové štandardy a úlohy pre deti sú variabilne plnené s využitím konkrétnej
didaktickej pomôcky.


Didaktické pomôcky, ku ktorým sú vypracované metodické námety sú označené štítkom BONUS


Metodické námety k využitiu konkrétnej didaktickej pomôcky v pedagogickom procese sú súčasťou
objednávky danej didaktickej pomôcky v pdf forme. Konkrétny metodický námet sa Vám zobrazí v správe objednávok po dodaní danej učebnej pomôcky do Vašej materskej školy.


V prípade objednávky pomôcok nad 800 eur, získa objednávateľ všetky spracované metodické námety ako
samostatný metodický materiál v tlačenej podobe, ktorý Vám bude zaslaný spolu s objednávkou


AUTORI:
Ing. Katarína Lukáčová, PaedDr. Elena Krempaská, Mgr. Eva Chovancová, PhDr. Jarmila Sobotová

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia