Obchodné podmienky

 
 
 

Bezplatná linka

0800 140 006

 
 

Napíšte nám

info@hravaskolka.sk

 
 
 
Úvod > Obchodné podmienky
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.hravaskolka.sk

stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim  (ďalej len "VOP")
 

Čl. 1 Základné ustanovenia


1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú zmluvnými podmienkami v zmysle ust. § 273 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obch. Z.“) záväzkovo-právnych vzťahov uzatvorených medzi spoločnosťou: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 96, 040 11 Košice, IČO: 45 258 767 ako dodávateľom tovarov a fyzickou a/alebo právnickou osobou ako objednávateľom, a sú neoddeliteľnou súčasťou:
a) kúpnej zmluvy,
b) zmluvy o dielo alebo
c) nepomenovanej zmluvy, t.j. takej ktorá nie je výslovne upravená ako typ zmluvy v zákonných ustanoveniach, avšak zmluvné strany dostatočne určia predmet svojich záväzkov.
(zmluvné typy uvedené v bode

1.1 písm. a), b), c) označené ďalej aj ako „zmluvy“) 1.2.TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 96, 040 11 Košice, IČO: 45 258 767 v zmluvných vzťahoch vystupuje najmä na strane predávajúceho, dodávateľa, zhotoviteľa a v týchto VOP sa ďalej označuje ako „dodávateľ“.

1.3. Druhá zmluvná strana - fyzická osoba a/alebo právnická osoba v zmluvných vzťahoch vystupujúc najmä na strane kupujúceho, objednávateľa sa vo VOP ďalej označuje ako „objednávateľ“

1.4. Zmluvné strany sa pre účely týchto VOP označujú objednávateľ a dodávateľ spolu.

1.5. Objednávka - objednávateľ objednávkou doručenou dodávateľovi (e-shop, e-mail, tel.) predkladá návrh zmluvy.
Objednávka musí obsahovať fakturačnú a dodaciu adresu ak nie je totožná, mobilný telefonický kontakt, presný kód, názov a množstvo tovaru (ďalej len „objednávka“).

1.6. Záväzným akceptovaním objednávky zo strany dodávateľa je písomné alebo e-mailové potvrdenie objednávky dodávateľom, z obsahu ktorého je zrejmá vôľa dodávateľa byť viazaný objednávkou, pričom v tomto prípade je prijatie objednávky účinné v okamihu, keď sa tento úkon urobil (ďalej len „potvrdenie objednávky“).

1.7. Uzavretie zmluvy – zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom záväzného akceptovania objednávky zo strany
dodávateľa (ďalej len „uzavretie zmluvy“).

1.8. Tovar sú hnuteľné veci alebo zásielka alebo dielo špecifikované v objednávke (ďalej len „tovar“).

1.9. Miesto dodania tovaru je sídlo dodávateľa ak sa zmluvné strany nedohodli na inom mieste dodania tovaru (ďalej len „miesto dodania“).

1.10. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby objednávky, uzatváranie zmluvy, dohodnutie zmluvných odmienok a aj prijatie tovaru v jeho mene vykonala iba oprávnená osoba; v prípade porušenia tohto záväzku je objednávateľ
povinný nahradiť dodávateľovi škodu, ktorá mu tým vznikne. Za oprávnenú osobu objednávateľa sa považuje ktorýkoľvek zamestnanec/pracovník objednávateľa alebo osoba používajúcu komunikačné prostriedky objednávateľa (e-mail, telefón) alebo pečiatku objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností sa tieto subjekty považujú za osobu oprávnenú konať v mene a za objednávateľa v zmysle ust. § 15 alebo ust. § 16 Obchodného zákonníka.


Čl. 2 Predajné ceny a platobné podmienky


2.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za tovar riadne a včas, pričom cena za tovar vychádza z katalógových cien dodávateľa, alebo ceny ako bola dohodnutá v zmluve. Všetky ceny v tomto katalógu sú platné do vydania nového katalógu a sú vrátane DPH.

2.2. Všetky cenu sú uvádzané bez ďalších nákladov a to najmä: expedičných nákladov, balenia tovaru, resp. akýchkoľvek osobitných požiadaviek na tovar zo strany objednávateľa.

2.3. Ak je objednávateľom materská škola, základná škola a iné štátne organizácie dodávateľ môže dodať dovar aj a faktúru, pričom maximálna doba splatnosti je 14 dní.

2.4. V prípade ak sa zmluvné strany nedohodnú inak a ak je objednávateľom súkromná fyzická osoba alebo právnická osoba alebo iná mimoštátna organizácia, dodávateľ dodá objednaný tovar až po zaplatení celej kúpnej ceny a prípadne ďalších nákladov, a to napríklad formou dobierky alebo zaplatenej ceny za tovar na predfaktúru. Forma úhrady bude vždy uvedená pri záväznom akceptovaní objednávky.

2.5. Peňažný záväzok objednávateľa sa považuje za splnený momentom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet dodávateľa.

2.6. Dodávateľ zasiela faktúry elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke a /alebo poštou na
adresu objednávateľa uvedenú v objednávke.


Čl. 3 Práva a povinnosti dodávateľa a objednávateľa 

 

3.1. Objednávateľ je povinný prevziať objednaný tovar, inak sa zaväzuje uhradiť všetky hotové náklady dodávateľa.

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje doručovaný tovar skontrolovať za prítomnosti dopravcu, najmä či je obal tovaru nepoškodený.

3.3. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednaný tovar riadne a včas.


Čl.4 Dodacie podmienky


4.1. Tovar je dodaný dňom prevzatia tovaru zo strany objednávateľa. Ak prepravu zabezpečuje dodávateľ podľa
objednávky objednávateľa, tak platí, že tovar je dodaný v čase, keď bol odovzdaný dodávateľom na prepravu prvému prepravcovi. Objednávateľ potvrdí prijatie tovaru dopravcovi spravidla na dodacom liste, pričom od tohto momentu môže objednávateľ fakticky nakladať s tovarom.

4.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z dodávateľa na objednávateľa prevzatím tovaru objednávateľom. Pri preprave tovaru prostredníctvom tretej osoby – prepravcu prechádza nebezpečenstvo škody z
dodávateľa na objednávateľa v okamihu odovzdania tovaru prvému prepravcovi na prepravu objednávateľovi. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na objednávateľa, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

4.3. Objednávky sú realizované v termíne od 5 do cca 30 pracovných dní. Doba dodania je vždy orientačná. Pri
spolupráci so špedičnými spoločnosťami je nutné si k dodacej lehote prirátať 1-2 dni, ktoré sú uvedené na stránkach špedičných spoločností.

4.4. Pri možnosti výberu platby dobierkou sa automaticky priráta dobierkový poplatok 1,35 € vrátane DPH.

4.5. V prípade dlhšej čakacej doby z dôvodu veľkého záujmu alebo z dôvodu oneskorenia zo strany výrobcu môže dôjsť k oneskoreniu dodania objednávky, Vami objednaný tovar doručíme neskôr - dodatočne. Dodávateľ bude objednávateľa priebežné informovať. Za oneskorenie dodania objednávky sa ospravedlňujeme.

4.6. V prípade ak bude obal doručovaného tovaru alebo tovar poškodený je objednávateľ povinný tieto zistenia uviesť do prepravného listu. Bez záznamu v prepravnom liste nie je možné uplatniť reklamáciu poškodenia počas prepravy.


Čl. 5 Výhrada vlastníctva


Objednávateľ berie na vedomie, že podľa týchto VOP sa zmluvné strany dohodli, že vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na objednávateľa až po jeho úplnom zaplatení. Do tejto doby je výlučným vlastníkom tovaru dodávateľ a tovar je objednávateľovi iba zverený. Objednávateľ je povinný zabezpečiť účinnosť tejto výhrady vlastníctva voči tretím osobám a výhradu vlastníctva tretím osobám vhodným spôsobom oznámiť. V prípade
porušenia tejto povinnosti zodpovedá objednávateľ dodávateľovi za vzniknutú škodu. Objednávateľ akceptuje tento spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva k tovaru a súčasne vyhlasuje, že si je vedomý všetkých právnych dôsledkov týkajúcich a výhrady vlastníckeho práva.


Čl. 6 Zodpovednosť za vady a reklamačný poriadok


6.1. Dodávateľ vyhlasuje, že tovar bude:
a) použiteľný na účel dohodnutý v zmluve a na účel, ktorý je pre tovar obvyklý,
b) nový a zachová si vlastnosti dohodnuté v zmluve a vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na jeho užívanie.

6.2. Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záruku na dodaný tovar v trvaní 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru, resp. v okamihu odovzdania tovaru prvému prepravcovi na prepravu objednávateľovi. Záručná lehota sa vzťahuje na skryté vady tovaru.

6.3. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť dodávateľovi skryté vady tovaru do 24 hodín po zistení tejto vady na tovare.

6.4. Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku na iné účely, ako je určený, pôsobením nadmernej sily na výrobok, nesprávnou montážou, nesprávnou manipuláciou s výrobkom.

6.5. Prípadné zistené kvantitatívne nedostatky dodaného tovaru je objednávateľ povinný písomne oznámiť dodávateľovi bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od dodania tovaru. V opačnom prípade má právo len na reklamáciu skrytých vád tovaru.

6.6. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobkov ani na škody spôsobené nesprávnym používaním či montážou.

6.7. Pri uplatnení písomnej reklamácie je objednávateľ povinný postupovať nasledovne:
a) poslať na emailovú adresu: info@hravaskolka.sk oznámenie o reklamácií, ktoré musí obsahovať nasledovné údaje: údaje o odberateľovi s tel. číslom, názov a kód výrobku, dátum zakúpenia tovaru a číslo faktúry alebo dodacieho listu, popis reklamovanej chyby s podrobným opisom, prípadne zaslaním fotografie.
b) písomné oznámenie o reklamácií poslať poštou. Na základe tohto písomného oznámenia sa s Vami spojí odborný pracovník našej firmy a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe.

6.8. Dodávateľ môže kedykoľvek objednávateľa vyzvať na predloženie fotodokumentácie reklamovaného tovaru.

6.9. V prípade, ak je objednávateľ fyzická osoba táto poníma ochranu spotrebiteľa a okrem práv podľa zákonných ustanovení o ochrane spotrebiteľa a občianskeho poriadku, má pri kúpe tovaru cez e-shop právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru bez uvedenia dôvodu) podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v lehote do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

6.10. Reklamovaný alebo vrátený tovar nie je možné zasielať dodávateľovi na dobierku ak dodávateľ na to nedá objednávateľovi písomný súhlas.


Čl. 7 Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Správa účtu".

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 Zákona 122/2013 Z.z., aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktného formulára vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných právach k týmto údajom.

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona 122/2013 Z.z vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto soracúvaním osobných údajov poškodené, ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnené, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 Zákona 122/2013 Z.z pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytované a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

DHL Express (Slovakia), spol. s r.o., so sídlom Letisko M. R. Štefánika, 820 01 Bratislava, IČO: 31342876, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 4400/B

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis či digitálny podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 1222013 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčil  poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" nebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

Predávajúci si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúcim vytvorenú z blokovanej IP adresy, v prípade že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s objednávkou môže kupujúci kontaktovať predávajúceho e-mailom na adresu info@hravaskolka.sk alebo call centra.


Čl. 8 Zmluvné pokuty


Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ má právo na zmluvnú pokutu za akékoľvek porušenie povinností objednávateľa uvedených v zmluve a/alebo v VOP a to najmä pre nepravdivé vyhlásenia, porušenia záväzkov, omeškanie zaplatenia splatných faktúr, a to vo výške 30% z dohodnutej ceny tovaru.


Čl.9 Osobitné ustanovenia


9.1. Objednávateľ nemá právo postúpiť a ani jednostranne započítavať pohľadávky dodávateľa.

9.2. Vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka, a to v prípade ak sú objednávatelia podnikatelia, obchodné spoločnosti, štátne inštitúcie, príspevkové organizácie, neštátne organizácie, ktorých zriaďovateľom sú štátne inštitúcie.

9.3. V prípade ak je objednávateľom fyzická osoba, ktorá poníma ochranu spotrebiteľa, právne vzťahy s dodávateľom sa riadia týmito VOP a právne vzťahy neupravené týmito VOP alebo ustanovenia, ktoré sú v rozpore s občianskym zákonníkom, sa budú riadiť výlučne občianskym zákonníkom a platnými a účinnými zákonmi na ochranu spotrebiteľa.

9.4. Katalóg nie je cenová ponuka slúži len ako propagačný materiál dodávateľa.


Čl.10 Záverečné ustanovenia


10.1. Tieto VOP sú platné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke dodávateľa ak v nich nie je ustanovené inak.

10.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto VOP.

10.3. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením týchto VOP.

10.4. Doručovanie: Objednávka alebo iné písomnosti podľa týchto VOP sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane:
a) pri použití e-mailu v deň odoslania, ak sa správa nevrátila ako nedoručená;
b) pri osobnom odovzdaní momentom prevzatia alebo odmietnutia;
c) pri zaslaní poštou alebo kuriérskou službou na adresu uvedenú v príslušnom registri dňom kedy je adresátom prevzatá alebo kedy je doručovateľom odosielateľovi vrátená ako nevyžiadaná v odbernej (úložnej) lehote alebo s poznámkou adresát neznámy, adresát nezastihnutý alebo s inou poznámkou podobného významu.

10.5. Zaslaním objednávky objednávateľa, objednávateľ pristupuje k týmto VOP dodávateľa a sú pre objednávateľa
záväzné dňom potvrdenia objednávky dodávateľa. V prípade ak dôjde k rozporu medzi objednávkou, týmito VOP a VOP objednávateľa, tak platí čo bolo písomne dohodnuté v objednávke, potom VOP dodávateľa.

10.6. Objednávateľ zaslaním objednávky dodávateľovi pristupuje k týmto VOP.

10.7. Predávajúci si vyhradzuje možnosť zavedenia technických a farebných odchýlok výrobkov. Dodané výrobky a fotografie v katalógu sa preto môžu líšiť.

10.8. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby tlače.


Čl.11 Informačná povinnosť o ochrane osobných údajov


11.1 Objednávateľ udeľuje Prevádzkovateľovi: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 96, 040 11 Košice, IČO: 45 258 767, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I , oddiel: Sro, vložka č.: 24508/V (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov (najmä prostredníctvom Registračného formulára, formulára na aktualizáciu registrovaných údajov a  objednávkového formulára), a to v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa (ďalej len „osobné údaje“ v príslušnom gramatickom tvare). Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje Objednávateľa spracúvať na účely:
- realizácie zmluvných a iných vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti s predajom Produktov
Prevádzkovateľom prostredníctvom Obchodu,
- skvalitňovania produktov a služieb Prevádzkovateľa,
- prezentácie a propagácie Prevádzkovateľa, programov, ním predávaných Produktov a služieb a zasielanie uvedeného sa týkajúcich informácií, noviniek, správ a ponúk,
- reklamné, marketingové a iné komunikačné účely (a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení).

Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu. Súhlas je možné, pri dodržaní obmedzení nevyhnutných
na dokončenie realizácie zmluvných a/alebo iných vzťahov, záväzkov a povinností, vzniknutých v súvislosti s predajom Produktov Prevádzkovateľom prostredníctvom Obchodu pred odvolaním súhlasu (napr. vybavenie prijatej objednávky) kedykoľvek bezplatne odvolať, a to formou e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného na e-mailovú adresu info@hravaskolka.sk alebo formou listu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného Prevádzkovateľovi na adresu jeho sídla. Odvolaním súhlasu zaniká registrácia registrovaného Objednávateľa na stránkach Obchodu ako aj jeho účasť vo
vernostnom programe, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu.

Prevádzkovateľ smie osobné údaje Objednávateľa spracúvať, až kým súhlas nebude odvolaný. Objednávateľ má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené v §28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov , a to právo:
- na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať v zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov, informácie o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje, opravu nesprávnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ak pominul účel ich spracúvania alebo došlo pri ich spracúvaní k porušeniu zákona,
- odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a písomne žiadať blokovanie osobných údajov v prípade odvolania súhlasu,
- na základe písomnej žiadosti namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu bez súhlasu, ako aj v prípade neoprávneného zásahu do práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť spracúvaním osobných údajov poškodené,
- v prípade podozrenia, že osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu pre dohľad nad ochranou osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje Objednávateľa môže Prevádzkovateľ sprístupniť aj príjemcom v zmysle §4 ods.2 písm. g) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to za účelom realizácie doručenia predmetu objednávky Objednávateľovi. Osobnými údajmi Objednávateľa sa na účely rozumejú jednak osobné údaje samotného Objednávateľa, a jednak aj osobné údaje osôb konajúcich za Objednávateľa, ktorý je právnickou osobou,
ktoré boli Prevádzkovateľovi poskytnuté Objednávateľom a/ alebo samotnými osobami konajúcimi za Objednávateľa ktorý je právnickou osobou. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje Objednávateľ Prevádzkovateľovi aj súhlas na využívanie jeho údajov nemajúcich charakter osobného údaju.

11.2. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi osobitný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 1. na účely priameho marketingu (zasielanie informácií o novinkách a ponukách telefonicky, mailom, poštou, faxom, osobne), a to najmä prostredníctvom Registračného formulára, formulára na aktualizáciu registrovaných údajov a Objednávkového formulára.

Súhlas so zasielaním informácií sa udeľuje dobrovoľne, na vopred neurčenú dobu a je ho možné kedykoľvek bezplatne odvolať, a to formou e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so zasielaním informácií) doručeného na e-mailovú adresu info@hravaskolka.sk alebo formou listu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so zasielaním informácií) doručeného Prevádzkovateľovi na adresu jeho sídla. Odvolanie súhlasu so zasielaním informácií podľa
tohto bodu nemá za následok odvolanie súhlasu so spracúvaním Osobných údajov podľa bodu 1. (tento je v prípade záujmu potrebné odvolať samostatne, spôsobom podľa bodu 1.). Rovnako odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa bodu 1. nemá za následok odvolanie súhlasu so zasielaním informácií
podľa tohto bodu (tento je v prípade záujmu potrebné odvolať samostatne, spôsobom podľa tohto bodu). Objednávateľ má v súvislosti so zasielaním informácií všetky práva ustanovené § 62 a súv. zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

11.3. Údaje Objednávateľa (vrátane osobných údajov) môžu byť poskytované tretím osobám, ak to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy a/alebo iného štátneho orgánu a/alebo ak je to potrebné na realizáciu vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti s predajom Produktov.

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Vážení zákazníci,

v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Vám nad rámec zákona umožňuje odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 30 dňoch odo dňa, kedy Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným na adresu nášho sídla uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na tomto odkaze: formulár na odstúpenie od zmluvy

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak nám zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste nám uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a súčasne vrátený tovar, tak ako je uvedené nižšie. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru na adresu nášho sídla uvedenú v záhlaví tohto dokumentu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar zašlite alebo ho prineste na adresu nášho sídla uvedenú v záhlaví tohto dokumentu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Rovnako zodpovedáte za porušenie autorských práv a ostatných práv duševného vlastníctva.

 

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia